СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на фирмата само при представяне на оригинална гаранционна карта.

Гаранционните срокове са указани в полето от гаранционната карта срещу серийния номер на съответния модул.

Подписването на гаранционна карта означава приемане на гаранционните условия. За стока доставена по куриер, гаранцията се счита за приета, ако няма възражения, направени в еднодневен срок.
Ако през гаранционния срок хардуерният модул прояви дефект, фирмата поема гаранция да го отремонтира или замени. Дефектирането на компонент не е основание за неговата замяна, замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на възникналия дефект. Продуктът се заменя с нов или аналогичен, който има функции приблизително еднакви със заменения продукт. Ако Most Computers не отремонтира закупената стока и тя не се произвежда, на клиента се предлага замяна с друга след доплащане при удобен за клиента вариант. Първоначалният гаранционен срок остава в сила независимо дали модулите са отремонтирани или подменени.

Ако в документацията съпровождаща модула има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на Мост Компютърс. Осъществяването на гаранцията се извършва в сервизните бази на фирмата или на място при клиента в случай на заплатено гаранционно обслужване. При необходимост фирмата може да предостави временно, друг такъв модул за периода на ремонта.

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Обект на гаранционото обслужване на компютърните системи е хардуера.

Фирмата не поема гаранция за CD носители, дискети, захранващи, интерфейсни, принтерни и мрежови кабели и конектори, консумативи за принтери и почистващи материали.
Софтуера нe e обект на гаранционна поддръжка – при доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, сервиза извършва дадената услуга по своя тарифа срещу заплащане без оглед на гаранцията.
Конпютърната конфигурациа се продава без инсталиран софтуер, с изключение на случаите, когато клиентът си закупува такъв.
За наличието на нелицензиран софтуер в компютърна система на клиент, фирмата не носи отговорност.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА:

 1. Компютрите се инсталират за работа:
  – в закрити помещения без агресивни смеси;
  – на разстояние поне 20см от стени или други заграждения на 1 метър от домакински електроуреди, които предизвикват смущения;
  – на отделно захранване към електрическата мрежа при температура 10 до 30 градуса по Целзий и влажност на въздуха 20-80%;
  – след 2 часа престой в работното помещение за климатизация (особенно през зимния сезон).
 2. Компютрите се включват само към занулени контакти тип “ШУКО”
 3. Кабелите, които се използват за свързването им трябва да са стандартни, изправни и типът им трябва да съотвества на типа, предписан от завода производител на съответното електронно устройство.
 4. Вентилационните отвори не трябва да се закриват с предмети, за да не се наруши охлаждането.
 5. Изпускането на дребни предмети през вентилационните отвори, а също и заливането им с вода или с друга течност е недопустимо.
 6. При използване на TV изхода на видео картата към телевизор трябва да се изключва кабела за антената или от кабелната телевизия.


Случаи на отпадане на гаранцията:

 • Разкъсани фирмени стикери!
 • Опит за промяна и фалшифициране на гаранционната карта!
 • Повреди, причината за които е лошо транспортиране, силно замърсена среда и съхранение различно от гореописаното! Неправилно включване в електрическата мрежа!
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица, при неправилно включване към аудио, видео техника, телевизори, принтери, скенери и др., които не отговарят на приетия стандарт (несъответствие в интерфейсите) и при наличие на потенциална разлика в напрежението!
 • В случай на повреди, причината за които е пикове и отклонения в електрическата мрежа [ 220 + (-) 8% ], честота 50Hz при отклонение 1Hz, токови удари и природни бедствия!
 • Механични повреди по вина на клиента (Примерно: счупване на CD диск (подложка) в CD-ROM устройство)!
 • Щети и пропуснати ползи вследствие на неправилно ползване на софтуерни продукти!!

Безплатни услуги:

Профилактика на компютърната система веднъж в годината в рамките на гаранционния срок.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
(ОГУ) НА ФИРМА
ДИКОМ ООД

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за избора да купувате от Диком ООД. В случай, че Вашият продукт се нуждае от гаранционен сервиз, моля свържете се с оторизираните ни сервизи. Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкцията за употреба и Общите Гаранционните Условия. Вашият продукт е обезпечен от Диком ООД срещу всички производствени дефекти с безплатно гаранционно обслужване за срока, посочен в Гаранционната Ви карта.
1. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя. Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция (акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки и други аксесоари ) и са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. Стоки, които са компоненти, а не са краен продукт са с гаранционен срок 12 месеца или определен от производителя. Гаранционният срок за мишки е 3 месеца, за клавиатури е 6 месеца, за лампи на мултимедийните прожектори е 6 месеца, освен ако не е указано друго в Гаранционната карта. Гаранционният срок на батериите на преносимите компютри е 12 месеца, а на мобилните телефони е 6 месеца. Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастиленоструйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копирни машини, оптични носители и др.) нямат гаранция. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата несъответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.
2. Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в сервиза на Диком ООД. Транспортът на стоката до сервиза и рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза са за сметка на Купувача, ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в оригинална опаковка и комплектация. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и документ за покупката. Сервизът има право да транспортира стоката до други сервизи за своя сметка.
3. ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
– Несъответствие между данните на документите и тези на стоката, нечетливост или липса на сериен номер, неспазване на гаранционните условия, описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта, нарушени гаранционни стикери.
– При повреди причинени от лош транпорт, лошо съхраниние, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).
– Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD носители, счупени в оптичното устройство.
– Ако принтерите са оставени за ремонт без мастилници и в резултат на това са запушени дюзите на главата.
– Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица на мониторите и на преносимите компютри по- малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406-02, както е посочено по-долу:
– Постоянно светещ пиксел – 2 броя;
– Тъмен пиксел – 2 броя;
– Дефектен субпиксел (червен, зелен или син, светещ или тъмен) – 5 броя;
– Група от съседни пиксели (само ако са постоянно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела- не се допуска;
– Група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен) – 2 групи.
– Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства само със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.
– При нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер ( включително BIOS ), наличие на вируси.
– Ако стоката е експлоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.
– Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства.
4. Извършване на гаранционния ремонт:
При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, Сервизът е длъжен по своя преценка да:
– Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно – да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия.
– Ако няма същия модел се предлага за закупуване на друг модел с доплащане.
– В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената.
– Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза.
– По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.
5. Получаване на отремонтираната стока:
– Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно.
– Рекламация по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната /заменена стока.
– Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
– Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, Сервизът може да таксува Клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване.
– При несъгласие се попълва констативен протокол.
– Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.
6. Сервизното обслужване се извършва от сервиза на Диком ООД:
Адрес: Стара Загора ул. Христо Ботев №82   тел: 042/600893, 0899/142561
Работно време: Понеделник – Петък от 9:30ч. до 18:30ч 

ВНИМАНИЕ
1. Рекламации за некомплектовност и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.
3. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималният срок е 30 дни.
4. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.
5. Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката ( почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по-дълго ползване.

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата изпраща екип от специалисти в офиса на клиента от два до пет часа след телефонно обаждане по споразумение.

Информира своевременно клиента за вида на повредата, за предприетите мерки за нейното отстраняване, включително и за наложилата се подмяна на резервни части.
Всички дефектирали резервни части се заплащат от клиента по цени посочени от изпълнителя, с изключение на тези, които се заменят според гаранционни условия.
Фирмата отговаря за качеството на сертвизните услуги.

Фирмата не носи отгoвoрност за дефекти на офис техника причинени от форсмажорни обстоятелства – заметресения и други природни бедствия, както и намеса от неоторизирани лица.

Фирмата се задължава да не разпространява информация на външни лица, касаеща счедоводна и ценова политика на клиента.