Най-добрите цени са при нас!

MOST Стара Загора

Доставка и продажба на високотехнологично офис оборудване. Проектиране и изграждане на компютърни мрежи, консултиране и Сервизна дейност

КОИ СМЕ НИЕ?

front_office_crop_644_402

Мост Компютърс – Стара Загора започна да развива своята дейност през 1990. Първоначално компютърната техника се продава само в офиса на фирмата в сградата на “Изотсервиз”. Следват поръчка след поръчка, предизвикателството е голямо, а волята огромна. През 1998 година открихме собствения си офис на “Христо Ботев“ 82, а през 2003 г. и магазин за компютърна техника.

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

  • Доставка и продажба на едро и дребно на високотехнологично офис оборудване;
  • Проектиране и изграждане на компютърни мрежи;
  • Консултиране на фирми, организации, учебни заведения и частни лица относно     предназначение и доставка на високотехнологично оборудване и софтуер;
  • Сервизна дейност;

МЯСТО НА ПОЛЗВАНИТЕ УСЛУГИ

Офис – разполагащ с търговска зала и сервиз в гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” 82

Структура на дружеството:

  • Търговски отдел
  • Сервиз
  • Склад
  • Финансово-счетоводен отдел
  • Отдел за логистична поддръжка

ПЕРСОНАЛ

Високообразовани и квалифицирани инженери, математици и икономисти. Средна възраст на персонала 29 години.

Сертификация

В дружеството е внедрена Система за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008

Качеството е основен фактор за просперитета и устойчивото развитие на фирмите. Освен че повишава сериозно конкурентноспособността, неговото системно управление води до  елиминиране на неефективните бизнес процеси.

Сертификат по стандарт ISO 9001:2008
Сертификат No: TRBA100 0112
Дата на издаване: 08.06.2009 г.
Срок на валидност: 08.05.2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Ръководството на  „ДИКОМ”  за политика и цели по качеството

Нашата основна цел е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството декларира следните  основни принципи, залегнали в политиката по качеството:
• Ориентиране към клиента – Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме  в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
• Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството;
• Съпричастност на хората – ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата;
• Процесен и системен  подход – доставяните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
• Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;
• Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
• Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

Чрез постигане на основната цел  – непрекъснато подобряване на дейността на фирмата и задоволяване потребностите на клиентите – ръководството си е определило и допълнителни измерими цели , които съответстват на политиката на фирмата.
Ръководството на фирмата гарантира, че:
• организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството
• се задължава да полага грижи въведената Система за управление на качеството да функционира в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.

Управител: Динко Грозев

Необходимите ресурси за постигането на стратегическите целите се определят по време на прегледа на ръководството като се дефинират измерими цели по качество, безопасност и здраве при работа и околна среда.